Program de Svilup Cumenel

24/11/2023

Foto Selva

Prugram de Svilup Cumenel per l teritore y la cuntreda

Sëlva 2040 – Pruieton nosc daunì deberiedaNews nuvëmber 2023

Ai 17.11.2023 ie unida a sl’dé la prima ancunteda dla 4 grupes de lëur tematiches (turism, mubltà, paesaje y nsediamënt) dl prugram de svilup cumenel.

I tecnicher respunsablì à prejentà l cheder cunescitif dl Chemun de Sëlva y i resultac dl cuestioner de “Eurac-Research”. 

Tlo abinëis la prejentazions di tecnicher di 17.11.2023:

News Utober 2023

Cuestioner Online per l Prugram de Svilup Cumenel (PSC)

Ti proscimi dis giapa duc i zitadins de Sëlva sëura i 16 ani, na lëtra ulache l vën apelà a respuender ala dumandes de n Cuestioner Online che à da n fé cun la catertematiches prinzipeles dl PSC.

    (1) sistem socio-economich y abitatif,

    (2) turism,

    (3) trasport y mubiltà,

    (4) cuntreda y paesaje

Tla lëtra iel udù dant n codesc generà a cajo che muessa unì da ite, per pudëi respuender al cuestioner.

 Al cuestioner ruven permez cun chësc LINK o cun l QR-Code dessot:

QR Code

Sce ulëis cumpilé l cuestioner via telefon cun l aiut de n uperadëur, pudëis cherdé su l numer +39 0471 055173 da la 9-12 y da la 14-16:30 da lunesc a venerdi. L uperadëur Ve possa judé per talian o per tudësch.
L tiermul ultim per la cumpilazion ie ai 31 de utober 2023.

Sce adurvëis plu nfurmazions sun la iniziativa, pudëis mandé na E-Mail a:

De gra bele danora per la culaburazion.
News lugio 2023

FÈ PEA pra l’elaborazion dl Prugram de Svilup!


L Chemun elaburea l Prugram de Svilup Cumenel te n pruzedimënt publich, che garantësc la partezipazion di zitadins y dla zitadines, dl’assoziazions y dla grupes de nteres dla cumenanza dl luech.


Davia che deguni ne cunësc miec Sëlva de nosc zitadins, se mbincia l Chemun che la cumenanza dl luech tole pert ativamënter a lauré ora chësc strumënt, per garantì n resultat trasparënt y tl nteres de duta la cumenanza.


L Chemun mët perchël su 4 grupes de lëur tematiches (turism, mubltà, paesaje, y nsediamënt), che acumpaniëia i technicri tla elaborazion dl prugram.

Sce nce tu ues fé pert de na grupa de lëur, pona cuntatea l Chemun via e-mail (info@selva.eu )Ȅisa ideies per l Prugram de Svilup Cumenel? Pona pudëis nes scrì via e-mail (info@selva.eu)


Cie iepa l Prugram de Svilup Cumenel per l teritore y la cuntreda?

L Prugram de Svilup Cumenel (PSC) per l teritore y la cuntreda ie n documënt de planificazion urbanistica che uni Chemun de Südtirol muessa lauré ora (cëla art. 51 dla LP 9/2018).

Tl prugram vën defineda la basa per l daunì de uni Chemun y l cuntën i ubietifs per n svilup sustenibl dl Chemun.

Tl Prugram de Svilup Cumenel vëniel udù dant da una na pert la sperses da frabiché y dal'autra pert la sperses liedies per se muever y se ancunté, cun n uedl particuler per la natura, l paesaje, la cultura y la sperses da viver.

Ai 09.06.2023 iel bele unì metuda a jì la prima sëira de nfurmazions per i zitadins sun l Prugram de Svilup Cumenel per l teritore y la cuntreda.

  • Tlo abinëis la prejentazion de chësta sëira
  • Tlo abinëis i resultac dla nrescida live


LAD